Home

Szabolcs vármegye nemes családjai

Csoma József - Szabolcs vármegye nemes családai Extreme

Szabolcs a legrégibb vármegyék egyike volt. Szabolcs vármegye középkori eredetű négy járása a Nádudvari, a Dadai, a Kisvárdai és a Nyírbátori járás volt. Ezek jelképei jelennek meg a vármegye címerében. A könyv azokat a nemes családokat mutatja be, akik ebben a megyében éltek és tevékenykedtek Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai (Sepsiszentgyörgy, 1901) Orosz Ernő: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai (Eger, 1906) Bőjthe Ödön: Hunyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra (Budapest, 1891 506 SZABOLCS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede, revid. Csoma József . A Vay család Zsigmond-korabeli czímerlevelének részlete. Saját felvételünk. A család tulajdonában levő eredeti czímeres levél után

Megyei családtörténetek 1854-1943 Arcanum Digitális

Szatmár vármegye nemes családja. Jánost 1720-ban iktatták be kir. adománynyal a szatmármegyei Reszege puszta birtokába, melytől a család előnevét veszi. Tagjai közül János 1724-ben adórovó, 1734-ben alispán. - István, 1770-ben magyar testőr. - Kálmán, (megh. 1907) nagybirtokos Mosolygó György (Szabolcs vm.) 1820 augusztus 1. Mixich László (Zágráb vm.) 1820 augusztus 7. Merzse máskép Argyelan Ilia, Trifu, Avram és Juon (Szabolcs vármegye) 1821 november 13. Mattanovich máskép Sostarich Mátyás Ev. János, György, Miklós és másik Ev.: János és Mátyás testvérek (Zágráb vm.) 1823 február 3 Gömör és Kis-Hont vármegye (latinul Geomoriensis et Kishonthensis, németül Gemer und Kleinhont, szlovákul Gemer a Malohont) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság területén 1802-től kezdve, amikor Gömör vármegye egyesült a Kis-Honti kerülettel. Területén jelenleg Szlovákia és Magyarország osztozik. Az elcsatolt rész nagyobbik hányada a Besztercebányai.

Borovszky - Magyarország vármegyéi és városa

10 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (a továbbiakban SzSzBML). IV. A. 1. Fasc. 11 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) C 57 Helytartótanács Levéltára. Departamentum nobilitare ifj. Reiszig Ede: Nyitravármegye nemes családai. Bevezetö Magyarország északnyugati részének elfoglalása után, - mint a Névtelen jegyző előadásából értesülünk, Árpád, a Zobortól elfoglalt Nyitra várát több más várral s a Zsitva folyóig terjedő földterületekkel egyetemben, a győztes Huba vezérnek adományozta Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910) Rövidítések. 26-án Szatmár vármegyében kihirdettetik. Balla András és társai sályi-i lakosok nemesi igazolása. Balogh alias Szodos András és testvérei III. Ferdinánd királytól 1652 május 2-án Bécsben kelt nemeslevelet nyertek, n. 1. m. c. í Zombory Géza: Kecskemét Város Földesura! és Nemes Családjai. Kajászószentpéteri László József: Komárom vármegye 1673 évi nemesi összeírása. Lipfé vármegye Erdély B. Boér Géza: Örökösödési osztályrész a Balla testvérek közt. Kérdések Feleletek 4. szám A máramarosi Zigethy-család nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility — nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listáj

Pozsony vármegye nemes családjai Simon István A GENEALÓGIA - sajnos, évtizedekig mostohán kezelt műfaja volt a - történetírás - a történetkutatás ezen ága abauj-torna vÁrmegye nemes csalÁdai. a magyarorszÁg vÁrmegyÉi És vÁrosai elsŐ kÖtetÉnek (abauj-torna vÁrmegye És kassa) irÓi. bÁcs-bodrog vÁrmegye i. a magyarorszÁg vÁrmegyÉi És vÁrosai orszÁgos monografia kÖzponti szerkesztŐbizottsÁga

Szabolcs vármegye középkori eredetű négy járása a Nádudvari, a Dadai, a Kisvárdai és a Nyírbátori járás volt, ezek jelképei jelennek meg a vármegye címerében. A vármegye területéből szakadt ki a 17. századtól a külön törvényhatósággá váló Hajdú kerület.. A 19. század utolsó harmadára a régi négy járás mindegyikéből két-három kisebb jött létre. ifj. Dr. Reiszig Ede; Csoma József - Szabolcs vármegye nemes családai - DVD, film, könyv, webáruház. Szabolcs a legrégibb vármegyék egyike volt. Szabolcs vármegye középkori eredetű négy járása a Nádudvari, a Dadai, a Kisvárdai és a Nyírbátori járás volt. Ezek jelképei jelennek meg a vármegye címerében. A kön.. Magyarország Tisza jobb parti részének egyik vármegyéje, a Latorca és a Tisza szögében. Határai északon a Kárpátok láncai, keleten Máramaros, délen Szatmár és Ugocsa, nyugaton Szabolcs és Ung vármegyék. Központja a kezdetekkor még Borsova, majd Munkács, végül Beregszász. Bereg vármegye északi részét a Keleti-Beszkidek, déli részét pedig az Nagy-Magyar-alföld. Itt 5 antik könyvet találsz Csoma József szerzőtől, pl.: Abauj-Torna vármegye nemes családjai, A magyar heraldika korszaka

Könyv ára: 2755 Ft, Szatmár vármegye nemes családjai - Bilkei Gorzó Bertalan, Gorzó Bertalan munkája Szatmár vármegye nemesi közösségét mutatja be művében a családok felsorolásával Régikönyvek, Csoma József - Abauj-Torna vármegye nemes családjai - A történeti Abaúj és Torna vármegyék nemes családjainak története. Abauj-Torna Egyesült Vármegyék Monographiája I Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai I-II kötet A történelmi Vas vármegye nemes családjai leírását először Balogh Gyula levéltáros dolgozta fel a XX.. 38.478 Ft 40.700 F denképpen a nemesi családok kutatása javasolható, ezért ez a felhasználói segédanyag a koraújkori nemesi famíliák kutatását igyekszik.

Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára. 9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1. 9701 Szombathely, Pf. 78. Telefon: +36 94 514800 Telefax: +36 94 50926 Tudjuk azt is, hogy Kopácsi István, Kálmáncsehi Sánta Márton és Dévai Bíró Mátyás átutazóban megfordultak Szabolcs vármegyében is, és hogy Szabolcs vármegye akkori főuri családjai közül többen: a Báthoryak, Homonnai-Drugethek, Nyáryak, sőt a hagyomány szerint a Kállayak is, a középnemesi családok pedig. Vármegye nemes (24) Csoma József - Abaúj-Torna vármegye nemes családai. Szállítási idő: azonnal. Hermit Könyvkiadó Bt., 2004. 64 oldal ISBN: 9786155242250. Ft . 1 790. Szállítási díj boltban* (3) IFJ. REISZIG EDE DR. - GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI, könyv: EGYÉB. Tiszafüred történetének leírásában és Dr. Borovszky Samu szerkesztésében megjelent Szabolcs vármegye nemes családjai című műben találtam, hogy a gencsi és érmihályfalvi Gencsy család Szatmár vármegye hasonnevű Gencs helységéből származik. 1381-ben Gencsy András királyi adománylevelet kapott több szentlőrinci. A történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtótörténete 1845-től 1920-ig Irodalomtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő, MHAS, egyetemi tanár Könyvtártudományi Program A program vezetője: Prof. Dr. Sebestyén György, CSc, egyetemi tanár A bizottság tagjai

Abaúj-Torna vármegye nemes családai, szerző: Csoma József, Kategória: Heraldika, családtörténet, Ár: 1 995 F Lásd még: Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910) dr.ifj. Reiszig Ede, revid.Csoma József: Szabolcs Vármegye nemes családai 5 török hódoltság,kettős adózás Szluha Márton: Sáros, Túróc vármegye nemes családjai (Felvidéki nemes családok II. kötet). Bp. 2008. Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye 1883-tól. Butkai Viczmándy Tamás: A Viczmándy-család története. Budapest, 1915. Viczmándi és butkai Viczmándy Tamás: Az én őseim. Budapest, 1931 Könyv ára: 2375 Ft, Sáros vármegye összes nemesi családjai - Tóth Sándor, Különlenyomat Sáros vármegye monografiája I. kötetéből. Budapest, 1909. Sáros vármegye nemes családjai a középkortól a 19. század végéig. Címerképekkel és családfákkal. Hasonmás kia Check out the new look and enjoy easier access to your favorite feature

Koraújkori nemesi genealógia MNL SzSzB megyei Levéltár

Szatmár vármegye - Wikipédi

Full text of Abauj-Torna vármegye nemes családjai: Kiadja Abauj-Torna megye közönsége See other formats. a nemes apának törvényes házasságából született gyermekei ugyancsak nemesek lettek. Ha azonban valamely nemes nő nem nemeshez ment nőül, ő maga megtartotta ugyan nemességét, de az ilyen házasságból született gyerme-kek már nem lehettek nemesek. Ezeket a nemesi rendhez közelálló személyeket nevezték agilisoknak ISSSNN 32200663-- 000 777 A AMMAGGYYARR GCCSSAALLÁÁD DTTÖÖRRTTÉÉNNEETT--KKUUTTAATTÓÓ EEGYYEESSÜÜLLEETT KKIIAADVVÁÁNNYYAA Csoma József: Abauj-Torna Vármegye nemes családjai, Kassa, 1897. VI. évfolyam, 2. szá Ung vármegye (lat. comitatus Unghensis), 11. sz. - 1919. febr. 21. (szept.10.) és 1938. dec. 22. - 1944. nov. 29. (1945. jan. 20.): közigazgatási terület a Magyar Királyság ÉK-i, tiszajobbparti határvidékén. - ÉK-en →Galícia (országhatár), DK-en →Bereg vármegye, D-en →Szabolcs vármegye, Ny-on és ÉNy-on →Zemplén vármegye határolta. - É-on magas hegyek, D-i. GOTTFRIED BARNA Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az as években 1 A trianoni békeszerződést követő magyar román vagyonjogi tárgyalások kapcsán, november 7-én, Gorz

SZABOLCS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI

17 db nemes csaladok - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet 1 Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet a 2012-ben megvásárolt, főleg Gulácsra, Tivadarra és környékére vonatkozó Szarka család anyaga. 1 Ennek a famíliának a tagja volt az a 19. századi. Zombory Géza: Kecskemét Város Földesurai és Nemes Családjai. Erdély B. Boér Géza: Örökösödési osztályrész a Balla testvérek közt. Kérdések Feleletek 5. szám Baán Kálmán: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. A maryalaki és nádudvari Győry-család. Fái Fáy-család Abaúj-Torna vármegye , a Magyar Királyság egyik közigazgatási egysége 1881 és 1945 között. A vármegyének csak a déli része maradt a mai Magyarország területén, északi része Szlovákiához tartozik. Abaúj és Torna vármegye egyesítésével jött létre Orosz Ernő - Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai - DVD, film, könyv, webáruház. Orosz Ernő kötete a Heves és Külső-Szolnok vármegyék nemesi családjainak rövid történetét közli, elsősorban a megyei levéltár nemességigazolási iratai alapján. Kiadás éve: 2011Oldalak száma: 347 oldalKötés..

003803: nevü nemes család van hazánkban Székhelyük leginkább Gömör Somogy Trencsin és Zemplin vármegye Tudós is volt közülök 003778: a filmszámok Title Állami anyakönyvek 1895-1906 Authors Nagyatád-vidék Somogy Anyakönyvi Hivatal Main Author Születtek 1895-1906 Film 206471

032534: Kis időre nálam van a Bilkei *Gorzó Bertalan Szatmár vármegye nemes családjai I-II kötet* c könyv Keresek 032534: Feb 2011 11 25 20 +0100 Subject Csaladt Szatmár vm nemes családjai T Listások Kis időre nálam 032530: Kis időre nálam van a Bilkei Gorzó Bertalan Szatmár vármegye nemes családjai I-II kötet c könyv Kerese Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Az 1910. évben közrebocsájtott Szatmárvármegye nemes családjai cini munkámat hiányos volta miatt ezen a ne-mességi adatokat tárgyazó pótkötettel a vármegyei levél-tárban levő kővárvidéki nemesek és a vármegyei 7754/55 évi nemesi összeírásokkal, valamint a levéltárban feltalál összegzését jelenti az 1906-ban megjelent Heves és volt Külső-Szolnok vármegyék nemes családjai című kötet. (40. kép) 1927-ben költözött a levéltár a 17. században épített, majd a 19. században újabb emelettel bővített vármegyei börtön épületébe érdemelnek Vajay Szabolcs hazai és külföldi folyóiratokban publikált tanulmányai, illetve könyvei is. Néhány fontos körülményre hívta fel a figyelmünket Vörös Károly az 1976. évi pécsi település-történeti konferencián: t. i. hogy a genealógia fogalma a köznyelvben hármas értelemben használatos

Az 1779 óta kihirdetett nemes családok

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI. (vitéz szolnoki Scheftsik György dr.) Katona János turkevei lakost 1806-ban, mert a katonai fuvart - nemességére való hivatkozással - megtagadta, a Jász-kun ker. törvényszék 14 napi elzárásra ítélte A nemes Andrássy család egy közel 400 éves tarcali illetőségű magyar armalista család. A família 1649-ben kapott nemesi rangot III. Ferdinánd magyar királytól. A címeres levél feljogosította tulajdonosait a nemesi cím használatára, de birtokadomány nem járt hozzá, így az úgynevezett diplomás nemesek közé kategorizálhatóak, ebből adódóan predikátumot sem. Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái - A vármegyei közgyűlés jegyzőkönyveiről készített magyar nyelvű tartalmi kivonatokat (regesztákat) teszi közzé. Jelenlegi feldolgozottság: 1597-1603, 1652-1656, 1670-1672, 1683-1689 Balogh Gy-Szluha: Vas vármegye Balogh Gyula- Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai, Bp., 1999. Balogh I.: Debrecen város Balogh István: Oklevelek Debrecen város és a nemesek viszonyához. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 21. 1994. Balogh I.: Ráday Pál Balogh István: Ráday Pál az 1712-15. évi. elemzése www.Peppi.hu, ez téma (Békés vármegye, Tolna vármegye, Felsőkázmér), és a fő versenytársak (hdke.hu, genealogus.hu, lazarus.elte.hu

Gömör és Kishont vármegye - Wikipédi

 1. 9 db komarom varmegye - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet
 2. - Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai (kutatás) - Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai I-II. (kutatás) - Polgár Marianne: Parancsolj kérlek! - (Monosbély gyűjtemény) Címeres cigarettatárcák , Budapest 2014. (kutatás) - István Heller: Ungarische und Siebenbürgische Goldschmiedearbeiten , München 2000
 3. Régi nevek a falu(város): 1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873-1882 Likavka, 1888 Likava, 1892- Likavk
 4. nemes Elek János utódai - szinte teljes, részletes családfa napjainkig. (Borsodban - Sátoraljaújhelyen és Miskolc környékén maradtak) nemes Elek János hajdúkapitány (Bocskay nemesítette 1606-ban) - kevés adat . ( talán Erdélyben maradhattak utódai) nemes pazonyi Elek család leszármazottai - 1613-ban kaptak nemessége
 5. Háromszék vármegye nemes családjai (Jakab-Zsögön). Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000. 4 4 Tóth Szabolcs: A Szentkeresztyek Háromszéken. Székelyföld, 2004 március., VIII. évfolyam 3. szám, 42. 5 Az árkosi kastélyról szóló részben ismertetjük az árkosi birtok történetét
 6. vármegye nemes családjai, 1900; Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai, 1902). A helytörténeti (megye-történeti) irodalom is gyakran közölt genealógiai anyagokat (Magyarország Vajay Szabolcs A Johannita Rend lovagjai című 1987-ben kiadott fontos munkája, a magya
 7. Szepes vármegye nemes családainak összeírása 1591-1595-1754/55-1835 évekből.Közlemények Szepes megye múltjából (1909). Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat czímerekkel és leszármazási táblákkal.Ed

Szabolcs vármegye nemes családai (Ifj

 1. (Forrás: Balogh Gyula- Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai. 160-162. oldal) Régi nemes család, melynek tagjai közül többen viseltek elõkelõ közhivatalt. Vajda Balázs 1648-ban Rába-Bogyoszlóban lakott. 1688-ban Miklósról van emlités aki a vármegye által a rablók kiirtásával bizatott meg. 1689-ben Miklós.
 2. OLD NAMES of the village(town): 1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873-1882 Likavka, 1888 Likava, 1892- Likavk
 3. Hont vármegye nemes családjai. Irta ifj. De az egyes leletek korukat illetőleg nagyon kevés támasztékot nyujtanak, mert a mai Hont vármegye területén és általában az egész felső-Magyarországon, az őslakók még a rómaiaknak Pannoniában való megjelenésekor is a kőkorszakban éltek. Csak a Duna mentén találunk Kr.

Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody

A magyar eredettel kapcsolatos kérdések topicja Farkas János az ugyancsak 1694-ben nemesi rangra emelt Felsőkáldi Káldy Mihály lányát, Krisztinát vette feleségül. Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás Farkas (II.) János fiait, Lászlót és Farkas József Sopron vármegyei táblabírót említi Káld község birtokosaként. Ld.: Szluha Márton: Vas vármegye nemes. SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes családjai. Bp. 2011-2012. Szolnok könyve. Fejezetek a város történelméből. Szerk.: M. ROMÁN Béla-PÓKÁSZ Endre- SZUTORISZ-SZÜGYI Csongor-TAPASZTÓ Ildikó-V. SZÁSZ József. Szolnok, 2010. TAKÁCS Tibor: A főispáni kar társadalmi összetételének alakulása a két világháború közötti. 1. Szluha Márton - Bács - Bodrog Vármegye nemes családjai: Kún-Szabó: Szabolcs vármegyei eredetű család, melyből Gergely a XVII. sz. végén Heves vármegyébe költözik és ott Ferenc fia 1754-ben szerepel a nemesi összeírásban

A vármegye nem fogadta el ezt, hanem utasitotta őket, hogy Abaujmegyétől hozzanak testimonialist, mert czímeres nemeslevelük annak idején ott lett kihirdetve. (1783. év 323. jkl.) Bár a család nemessége itt kihirdetve nem lett, mégis nemesi jogokat gyakorolt, nemesi javakat élvezett Sopron és Mosony vármegye történelmi földrajzához 10 Locsmánd vár és tartománya 675 Temes vármegye nemes családjai 82 Lumtzer Viktor és Melich János : Deutsche Ortsnamen und Szabolcs vármegye 667 Szolnok-Doboka vármegye monographiája 666 Folyóiratok 83, 184, 2G0, 370, 555, 759, 848, 952.

elemzése www.Egriorszagzaszlo.hu, ez téma (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Veszprém vármegye, Esztergom vármegye), és a fő versenytársak (genealogus.hu. Szatmár vármegye nemes családjai. Szabolcs vármegye nemes családai. Nemzeti Örökség Kiadó, 2012. Szabolcs a legrégibb vármegyék egyike volt. Szabolcs vármegye középkori eredetű négy járása a Nádudvari, a Dadai, a Kisvárdai és a Nyírbá... 5%. 35.08 RON 33.33 RON A-6 Balogh Gyula: Vas vármegye nemes családjai A-7 Bartal, A.: Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae (Lipsiae, 1901; Reprint-kiadás: Budapest, 1983.) A-8 Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve (Budapest, 1897.) A-9 Bayley, Beatrice, Inc. [Publ.]: The Bor Family Heritage Boo

Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910

 1. A magyarországi nemes családok nevei között az erdélyi nemes családok nevei is vezetve vannak. A névlista nem teljes mert nagy száma a középkori magyar nemességnek Csánki Dezso Magyarország földrajza a Hunyadiak korában (Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897) címo munkájából sok esetben nincs vezetve a 19. és.
 2. A középkori Magyar Királyság társadalmának vezető rétege már az utolsó Árpádok korától egységesen nemességnek latinul: nobilitas nevezett, birtokkal és kiváltságokkal rendelkező réteg volt. A nemesi társadalmat a földbirtok nagysága mellett rangbéli különbségek is tagolták, de a rang nem szakadt el a vagyontól
 3. Hungary Daily Life Records . Biography. Hungary - Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich : enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in Kronländer gelebt haben Erdély, Hungary - Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften Church & Synagogue. Hungary - Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895.

Tekintetes Nemes Úri Gyülekezet! Gazdag, Szegény, s mindenféle felekezet! Köztetek halálrul lész most emlékezet, Ha Isten kegyelme vélem lész és vezet. A régi pogányság mikoron szemlélte, Hogy csak meghal minden ember s elmúl élte, Az halált nagy Isten Asszonynak ítélte. Lenni: ehhez képest rettegve is félte SZABOLCS VÁRMEGYE. » 591 SOMOGY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Baranyai Béla orsz. levéltári fogalmazó, Somogy vármegye volt főlevéltárosa . Az Árpád-kor elejének Somogysága (a szónak közkeletű jelentésében vett megye elnevezés az akkori fejletlen gazdasági viszonyok közt bizonytalan határú és kezdetleges jogi. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864. Bihar vármegye. I. (Közzéteszi Hoffmann István és Kis Tamás.) Debrecen 1996. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 65. (Szerk.: Jakab László.); Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei, 24 A modern egészségügyi hálózat kialakulásáról Kenderes képviselő-testületének és a községi tanács végrehajtó bizottságának jegyzőkönyvei (1883-1949, 1950-1973), továbbá Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának jelentései (1876-1949) a legfontosabb források (fellelhetők az SZML-ben)

235. Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjai 236. Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben I-III. 237. Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család története 238. Posta Béla: Baranya az őskortól a honfoglalásig 239. id. Görgey István: Görgey Arthur a számüzetésben. Annyi viszont sejthető, hogy a Bokor család már akkor is Szatmár megyei lakos lehetett. És valóban, Bilkei Gorzó Bertalan Szatmár vármegye nemes családjai c. forrásmunkája az 1695-ben nemesített Bokor családnál a következőket írja: Bokor György és társai érendrédi lakosok nemesi vizsgálata Bilkei Gorzó Bertalan, a Szatmár vármegye nemes családjai c. ma is gyakran forgatott genealógiai alapm ű szerz ője 1886-ban lépett Szatmár vármegye szolgálatába. Az érettségi után két évig jogi tanulmányokat folytató Gorzó 1898-ig vármegyei központi írnokként dol-gozott

14 Balogh Gyula-Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai. Második, bővített kiadás. Bp., 1998. 114-116. Polányi László borostyánkői várnagy János nevű fia - 1443-1447 között kapu-vári, 1456-ban szintén sárvári várnagy - feleségével, haraszti Tapán János leánya, az 1474-be Sipos Orbán - Bihar vármegye közoktatásügye - 1901. Kende János - Bihar vármegyei irodalom és tudomány - 1901. Sulyok István - Az evangélikus református egyház Bihar vármegyében - 1901. Ifj. dr. Reiszig Ede - Bihar vármegye nemes családjai - 1901. Ifj. dr. Reiszig Ede és Zsák J. Adolf - Bihar vármegye kiváló szülöttei - 190 A Google ingyenes online fordítási szolgáltatása azonnal lefordítja a szövegeket és a weboldalakat. A fordító szolgáltatás a következő funkciókat. Válassz több 10 000 könyv közül! Könyvek már 400 Ft-tól, újdonságok, klasszikusok, bestsellerek, könyvajánlók. Rendelj online egyszerűen a bookline online könyvesboltból Körtvélyes, Kesző és Sárfő magyar földbirtokos családjai 4. rész. Megjelent: Dunakeszi Helytörténeti Szemle: 2. évfolyam 2. szám (2009. szeptember), 6-7. old. A cikk eredetijének digitális verziója pdf-ben » A fellelt dokumentumok alapján tovább folytatom a Wattay család Dunakeszivel kapcsolatos tevékenységének.

A Magyarország vármegyéi és városai sorozatban 1896-1914 között 21 vármegye leírása jelent meg 24 kötetben. A legsikerültebb a Somogy, Nógrád, Temes kötet, a leggyengébb a nyitó kötet, Abaúj é Dominkovits Péter : Sopron vármegye XVI. század végi birtokos társadalma Egy térség nemességének, hosszabb id ıtávú vizsgálatban a nemesi társadalom átrétegz ıdésének kutatása 1(1) egyrészt megköveteli az eg y-egy vármegye keretei között végzett vizsgálatot - amit egyez ı Rajtuk kívül a reformkortól Szabolcs megye meghatározó nemesi családjai közé tartozó Elek família képviselői közül említést érdemel Elek Mihály földbirtokos, aki 1872-ben utazott Füredre Nyíregyházáról, a községi tisztviselők közül pedig 1906-ban Bartos László községi jegyző Ajakról

Ahol a dél-Nyírség és az Érmellék találkozik. Az országos szintézisek, tájkataszterek között Marosi Sándor-Somogyi Sándor Magyarország kistájainak katasztere I. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet nobilitashungariae: List of Historical Surnames of th Családzászlót adott át a napokban Hegedüs K. Ferenc és családja a szajoli önkormányzatnak. A család és a település élete egykor nagyon szorosan egybeforrt, lévén a Hegedüsök birtoka volt évszázadokkal ezelőtt Szajol. Ezt a különleges kapcsolatot ifjabb Hegedüs K. Ferenc hosszú családfakutatás során tárta fel

335. Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai III. 336. Jedlicska Pál: Adatok Erdõdy báró Pálffy Miklós a gyõri hõsnek életrajza és korához 1552-1600. 337. Majláth Béla: Maylád István 1502-1550 338. Kollányi Ferenc: A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története 339 Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. Szluha Márton. 2002. Előjegyezhető Szabolcs a hazáért. Kedves Gyula. 2002. Előjegyezhető. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Gömör és Kis-Hont vármegye (latinul Geomoriensis et Kishonthensis, németül Gemer und Kleinhont, szlovákul Gemer a Malohont) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság területén 1802-től kezdve, amikor Gömör vármegye egyesült a Kis-Honti kerülettel. Területén jelenleg Szlovákia és Magyarország osztozik A környékben közismert, hogy Tass ún. nemes falu (possessio curialis) volt, és ezt a különböző összeírásokban sohasem felejtették el feltüntetni. Tass nemes/nemesi község (tehát kiváltságos) voltát igazolja az 1628-ban készült pecsétje, melyet még a XVIII. században is használtak Sopron vármegye (U 609) Sopron város (Diplomatarium) (U 403) Tar család (U 610) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Mohács előtti oklevelek (U 945) Szegedi Egyetem Könyvtára. Nemes Emil, behárfalvi (U 1050) Pongrácz család, turócdivéki (U 992

 • Gyapjú tulajdonságai.
 • Seychelle szigetek időjárás.
 • America states map.
 • Safako 015 teszt.
 • Jégkorszak 4 steffie.
 • Fotózás tanulás.
 • Matematika harmadolás.
 • Járólap akció győr.
 • Leica fényképezőgép ár.
 • Genetikai vizsgálat felnőtteknek.
 • Régi mobilok olcsón.
 • Az év hüllője.
 • Ásványok értéke.
 • Kertvárosi gettó 3.évad 8.rész magyar szinkronnal.
 • Emberi és polgári jogok nyilatkozata.
 • Magyarországon talált dinoszauruszok.
 • Patriot memory.
 • Inxs.
 • Koffein érzékenység kimutatása.
 • Visszaható névmás.
 • Hétpettyes katica óvodai alapítvány.
 • Románia domborzata.
 • Asz szadd al katari.
 • Terasz berendezési ötletek.
 • Nutellás banánkenyér.
 • Bölcső tervrajz.
 • Free jpg.
 • Ingyenes koncert budapest 2017.
 • Hall of fame nfl.
 • Kontyfa utca 5.
 • Csepel szigeti.
 • Szerver architektúra.
 • Operett fame.
 • Esküvőtervező füzet.
 • Hyperthyreosis tünetei.
 • Menekülési útvonal tábla ár.
 • David zepeda por amar sin ley.
 • New york repterei.
 • Vámpírnaplók elena visszatér.
 • Kertvárosi gettó 4.évad 3.rész magyar felirat.
 • Jeep wrangler sahara.